DMCA

20 tháng một, 2020 Miễn bình luận

Chúng tôi rất coi trọng việc vi phạm bản quyền và sẽ bảo vệ mạnh mẽ quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung xuất hiện trên trang web của chúng tôi và bạn không cho phép sử dụng nội dung đó, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản để chúng tôi xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm và có hành động.

Chúng tôi sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động nào nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết, vì vậy nếu bạn tin rằng tài liệu mà bạn sở hữu bản quyền đã bị vi phạm hoặc vi phạm, vui lòng cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi, bằng văn bản, với thông tin sau:

1.) Chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

2.) Nhận dạng tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc là, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo, một danh sách đại diện của các tác phẩm như vậy tại trang web đó.

3.) Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa, và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu.

4.) Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như một địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có sẵn, địa chỉ thư điện tử mà tại đó có thể liên hệ với bên khiếu nại.

5.) Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền cho phép, đại lý của nó, hoặc luật.

6.) Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và chịu hình phạt về tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến đại lý được chỉ định của chúng tôi như sau:
Email ĐẠI LÝ DMCA: anup4event1@gmail.com

lỗi: Cảnh báo: Nội dung được bảo vệ !!